Poučenie spotrebiteľa

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“)

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade ak sa:

  1. Vami objednané tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. Dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

 

511 s.r.o.

Karola Adlera 3,

841 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: 0903/455 669

E-mail: obchod@mafia-fitness.sk

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je Vám k dispozícii na stránke www.mafia-fitness.sk, zároveň tvorí prílohu č. 1 všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke www.mafia-fitness.sk,  a tento formulár sme Vám tiež zaslali emailom spolu s potvrdením o uzavretí kúpnej zmluvy (tvorí prílohu č. 1 potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu 511 s.r.o., Karola Adlera 3, 841 02 Bratislava, Slovenská republika najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znášate Vy. V prípade, ak ide o vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 25 EUR.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.